Gotu Kola

Gotu Kola is found in Emerald Energy® Smart.

Common Name: Gotu Kola
Also Known As: Asiatic pennywort, Indian pennywort
Latin Name: Centella asiatica
Chinese Name: Jī xuě cǎo (積雪草)